Imaxe ilustrativa de traballos en parcelacións de terreos Imaxe ilustrativa de traballos en instalacións industriais Imaxe ilustrativa de traballos en construción de túneles Imaxe ilustrativa de traballos en obras marítimas Imaxe ilustrativa de traballos en obras hidráulicas Imaxe ilustrativa de traballos de restauración de patrimonio histórico Imaxe ilustrativa de campos de golf Imaxe ilustrativa de seguimento de obras

Estás en:

Noticias

Non hai ningunha noticia publicada.

Compromiso de calidade

Imaxe ilustrativa de compromiso de calidade dos servizos

Rapidez, independencia e flexibilidade son as tres cualidades que certifican o compromiso de calidade en todos e cada un dos nosos servizos.

Inicio de sesión

Nota legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB DE BERTANA INGENIERÍA S.L.L.

http://www.bertana.es

BERTANA INGENIERÍA S.L.L. (en diante BERTANA INGENIERÍA ) con domicilio en Rúa do Cerqueiro Nº17 Baixo, 36212 Vigo, Pontevedra, con CIF B-36860054, representada por RAUL TOME FOCIÑOS DE VALENZUELA, con NIF 36079046-G, pón a disposición no seu sitio web http://www.bertana.es determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de BERTANA INGENIERÍA por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expónselle ao USUARIO no sitio web http://www.bertana.es en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprima, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se produza esta aceptación.

BERTANA INGENIERÍA está inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Data: 9-Decembro-1999, Tomo: 2395, Sección: 8, Folla: PO-24701, Inscrición: 1ª.

O acceso ao sitio web de BERTANA INGENIERÍA implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO: 1.1.- A utilización do sitio web de BERTANA INGENIERÍA non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO, salvo se este USUARIO desexa utilizar a base de datos de artigos existentes en http://www.bertana.es onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc. Expresamente BERTANA INGENIERÍA prohibe os seguintes: 1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de BERTANA INGENIERÍA ou a terceiros. 1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing"). 1.2.- BERTANA INGENIERÍA poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, á boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS: Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por: 2.1.- BERTANA INGENIERÍA utilizando fontes internas e externas de tal modo que BERTANA INGENIERÍA unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna. 2.2.- Terceiros alleos a BERTANA INGENIERÍA ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a través de ligazóns a outros sitios web ou a noticias doutros sitios dos que non é titular BERTANA INGENIERÍA. BERTANA INGENIERÍA en ningún caso será responsable dos contidos así introducidos e non garante o correcto funcionamento de todas estas ligazóns. O USUARIO que desexe establecer unha ligazón no seu sitio web ao sitio web de BERTANA INGENIERÍA non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe das informacións postas a disposición no referido sitio web. 2.3.- BERTANA INGENIERÍA resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA: BERTANA INGENIERÍA informa que o sitio web http://www.bertana.es os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web atópanse plenamente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de BERTANA INGENIERÍA. BERTANA INGENIERÍA utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece ligazóns a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

CUARTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE: As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Vigo renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

QUINTA: No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. BERTANA INGENIERÍA poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de BERTANA INGENIERÍA.

CRÉDITOS: Este sitio web foi realizado pola consultora en TIC Softic, de Grupo Isonor.

Logo Softic Logo Grupo Isonor


Información de contacto:
Teléfono: 986 415 883
Móbil: 630 012 476
Email: info@bertana.es

Nota legal | ©2009-24 Bertana Ingeniería, S.L.L. | Contacto

Imagen Certificación ISO 9001 Imagen Certificación ISO 14001

Enderezo:
Calle Ecuador, 36 – 5º Izquierda
36203 Vigo (Pontevedra)

Proxecto financiado
Logo do IGAPELogo da Consellería de Economía e Industria